Projekt Grantové agentury České republiky 406/08/1031 na roky 2008-2010.

Cílem řešení projektu je zhodnotit a rozpracovat aspekty interpretace a percepce geoprostorou prostřednictvím prostorových informací na tyflomapách moderního typu z pohledu současného stavu technologie kartografické tvorby v ČR. Snahou řešitelského kolektivu je přiblížit českou produkci tyflomap a tyfloatlasů světové kartografické tvorbě pro nevidomé a slabozraké a zprostředkování možností další tvorby tyflomap pro komunitu zrakově postižených.

K naplnění cíle projektu se předpokládá řešení následujících dílčích problémů:

  1. zhodnocení světových metodik a standardů pro tvorbu tyflomap
  2. analýza dostupných českých a světových tyflomap
  3. analýza požadavků uživatelů na současné tyflomapy
  4. analýza využití techniky 3D tisku pro tvorbu tyflomap v prostředí GIS
  5. návrh a sestavení geodatabáze pro tvorbu tyflomap
  6. tvorba znakových klíčů tyflomap v prostředí vybraného GIS produktu
  7. výroba vybraných druhů tyflomap děl technologií 3D tisku
  8. testování vytvořených tyflomap koncovými uživateli

Vstup do sekce pro řešitelský tým

Heslo: