Výstupy projektu

Projekt byl realizován v letech 2018 až 2020. Klíčovým výstupem projektu jsou soubor moderních taktilně-auditivních map vytvořených technologií 3D tisku, k tomu náležící aplikace a soubor dalších výukových materiálů pro nácvik efektivního využití těchto pomůcek pro samostatný pohyb a prostorovou orientaci osob se zrakovým či kombinovaným postižením.

 

VÝSTUPY

Sada taktilně-auditivních map

Identifikátor výsledku: TL01000507-V3

Jedná se o sadu map zahrnující dílčí tematické mapy (vrstvy), které se jedinec se zrakovým postižením naučí rozpoznávat. Další úrovní je komplexní TouchIt3D mapa obsahující všechny vrstvy a prvky s audio-taktilním obsahem. Mapy jsou k dispozici u řešitele projektu na Ústavu speciálněpedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci (kontaktní osoba dr. Veronika Růžičková, veronika.ruzickova@upol.cz) a na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci (kontaktní osoba vedoucí 3Dlaboratoře dr. Jan Brus, jan.brus@upol.cz)

manuál Tvorba hmatových map TouchIt3D  •  publikace Didaktika práce s TouchIt3D mapami

 

Didaktická sada – výukové materiály

Identifikátor výsledku: TL01000507-V4

Výsledek je k dispozici v počtu 6 sad (tablet se software TactileMapTalk, prototyp sady audiotaktilních map, metodika výuky v tištěné podobě, metodika tvorby v tištěné podobě). Didaktické sady jsou kdispozici u řešitele projektu na Ústavu speciálněpedagogických studií Univerzity Palackého v Olomouci (kontaktní osoba dr. Veronika Růžičková, veronika.ruzickova@upol.cz), na Katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci (kontaktní osoba vedoucí 3D laboratoře dr. Jan Brus, jan.brus@upol.cz) a v sídle aplikačního garanta projektu organizaci KAFIRA o. p. s. (kontaktní osoba ředitel organizace Jan Horák, jan.horak@kafira.cz).

Ke stažení: manuál Tvorba hmatových map TouchIt3D  •  publikace Didaktika práce s TouchIt3D mapami

KNIHA Tyflografika: reliéfní grafika a její role v životě osob se zrakovým postižením

Identifikátor výsledku: TL01000507-V5

Publikace komplexně zpracovává téma reliéfní grafiky jak na bázi teoretické, tak praktické – od charakteristiky hmatového vnímání a jeho poruch přes vymezení základních tyflografických paradigmat, technik a technologií její tvorby až po konkrétní aplikace (uplatnění reliéfní grafiky v prostorové orientaci osob se zrakovým postižením, možnosti a potenciál tyflokartografie, role tyflografiky v edukaci jedince se zrakovým postižením, ale i uplatnění reliéfní grafiky v umění). Všechny poznatky na teoretické úrovni jsou v závěru této publikace usouvztažněny s výsledky realizovaného empirického výzkumu zaměřeného na reliéfní grafiku v životě osob se zrakovým postižením z jejich vlastního pohledu a tyflografiku v postojích profesionálů pracujících s osobami se zrakovým postižením.

Kniha v PDF ke stažení

 

KNIHA Tyflomapy–Tyflografika–Tyflokartografie: Percepce prostoru prostřednictvím audio-taktilních 3D map

Identifikátor výsledku: TL01000507-V6

Publikace je dílem autorského kolektivu odborníků na kartografii a 3D tisk z Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a speciálních pedagogů z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Publikace zahrnuje témata: tyfomapy, výrobní technologie, tyflografika, znaky na tyflomapách, úrovně abstrakce, Braillovo písmo na mapách, multimediální technologie, TouchIt3D, TactileMapTalk, uživatelé tyflomap, prostorová orientace osob se zrakovým postižením, uživatelské testování a tyflomapy pro výuku zeměpisu.

Kniha v PDF ke stažení

 

TactileMapTalk – software k nácviku a využití hmatových map

Identifikátor výsledku: TL01000507-V2

Aplikace umožňuje umístění audio-taktilního obsahu do map podle stano veného cíle

Ke stažení: mobilní aplikace TactileMapTalk  •  webový konfigurátor  •  manuál Tvorba hmatových map TouchIt3D

 

Webový portál projekt

Identifikátor výsledku: TL01000507-V7
Webové stránky projektu byly zřízeny na hmatovemapy.upol.cz/tacr a jsou doplňovány a aktualizovány. Na tomto webu se nachází jak informace ohledně dosavadního výzkumu, tak také odkaz na stažení dosažených výstupů projektu.

úvodní stránka hmatovemapy.upol.cz/tacr

 

Odborné recenzované příspěvky

Během doby řešení projektu bylo členy týmu vytvořeno a sepsáno přes 20 různých příspěvků, které byly zveřejněny ve sbornících a časopisech. Některé příspěvky dokonce ještě teprve publikovány. Jejich seznam najdete podle jednotlivých let níže. Většina příspěvků je dostupná přes profily autorů na ResearchGate.

V případě zájmu, prosím, kontaktujte autory na adrese jmeno.prijmeni@upol.cz (Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP – Veronika Růžičková, Kateřina Kroupová, Gabriela Špinarová, Veronika Vachalová, Lucie Hrbáčová; Katedra geoinformatiky PřF UP – Alena Vondráková, Radek Barvíř, Jan Brus, Vít Voženílek).

 

VÝSLEDKY ZA ROK 2020

Konferenční výstupy:

6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2020 (Sarajevo, on-line)

 • Tactile graphics in tertiary education of students with visual impairment.

14 th International Scientific Conference – Society, Integration, Education (Lotyšsko, on-line)

 • PREZENTACE Audiotactile maps as a facilitating element in spatial orientation and mobility (Růžičková, Kroupová)

6 th International Conference on Lifelong Education and Leadershop for all (Turecko, on-line)

 • PREZENTACE Possibilities of Graphic Representations within Special Education of People with Visual Impairment – Theory and Practice (Růžičková, Pazourková)
 • PREZENTACE Tactile Graphics İn Tertiary Education Of Students with Visual İmpairment (Kroupová, Špinarová)

Publikační výstupy:

 • HRBÁČOVÁ, L.; ŠPINAROVÁ, G.; VACHALOVÁ, V.; RŮŽIČKOVÁ, V.; KROUPOVÁ, K. (2020). Taktile grafiken in das leben von menschen mit sehbehinderung. In Paidagogos, 2020/1, In Print.
 • RŮŽIČKOVÁ, V.; KROUPOVÁ, K. (2020). Audiotactile maps as a facilitating element in spatial orientation and mobility. (s. 120 – 129) in Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV. Special Pedagogy. Social Pedagogy. Information Technologies in Education. Rezekne, 2020. ISSN1691-5887. doi: http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol4.5090
 • KROUPOVÁ K., ŠPINAROVÁ G. (2020). Tactile graphics in tertiary education of students with visual impairment,. In Proceedingbook – ICLEL – 6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2020 (International University of Sarajevo / Sarajevo / Bosnia & Herzegovina), In Print.
 • RŮŽIČKOVÁ, V., PAZOURKOVÁ, L. (2020). Possibilities of Graphic Representations within Special Education of People with Visual Impairment – Theory and Practice. In Proceedingbook – ICLEL – 6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2020 (International University of Sarajevo / Sarajevo / Bosnia & Herzegovina), In Print.
 • RŮŽIČKOVÁ, V.; KROUPOVÁ, K. (2020). Tyflografika: reliéfní grafika a její role v životě osob se zrakovým postižením. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-5732-1.
 • VONDRÁKOVÁ, A.; RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K., BARVÍŘ, R., BRUS, J., VOŽENÍLEK, V. (2020). Tyflomapy–Tyflografika–Tyflokartografie: Percepce prostoru prostřednictvím 3D audio-taktilních map. Olomouc: Univerzita Palackého. ISBN 978-80-244-5788-8.

Další výsledky

 • BARVÍŘ, R., LICZKA, T., VONDRÁKOVÁ, A. Tvorba hmatových map TouchIt3D. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5790-1 
 • VONDRÁKOVÁ, A., RŮŽIČKOVÁ, V., KROUPOVÁ, K., BARVÍŘ, R. Didaktika práce s TouchIt3D mapami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2020. ISBN 978-80-244-5789-5 Didaktika práce s TouchIt3D mapami

Další výsledky (nerecenzováno, pouze přijato k publikování)

 

VÝSLEDKY ZA ROK 2019

Konferenční výstupy:

VII. Olomoucké speciálněpedagogické dny / XXI. mezinárodní konference k problematice osob se speciálními potřebami (19. – 20. 3. 2019, Olomouc)

 • PREZENTACE Audiotaktilní mapy jako prostředek zvyšování orientačního komfortu osob se zrakovým či kombinovaným postižením v rámci samostatného pohybu (Růžičková, Kroupová)
 • POSTER Přínos speciálního pedagoga – tyflopeda pro rozvoj osobnosti jedince se zrakovým postižením (Růžičková)

International Congress TELESEICT (27. dubna 2019, Granada)

 • PREZENTACE The support of spatial orientation od persons with visual impairment by the means of modern (up-to-date) aids (Růžičková)

International Cartographic Conference 2019 (15. – 20. 7. 2019, Tokio)

 • WORKSHOP Interactive 3D printed haptic maps – TouchIt3D (Brus)
 • PREZENTACE The Specifics of Cartographic Semiology in Tactile Maps (Vondráková)
 • PREZENTACE TouchIt3D: Technology (not only) for Tactile Maps (Barvíř)

10th International Conference on Education and Educational Psychology ICEEPSY 2019 (19. – 12. 2019, Barcelona)

 • PREZENTACE The Perception as a facilitating Information Element in the Spatial Orientation (Kroupová, Vondráková)
 • PREZENTACE Modern Type of Tactile Maps (Vondráková)
 • PREZENTACE Spatial orientation of people with visual impairment (Růžičková)

GIS Esri v ČR 2019 (6. – 7. 11. 2019, Praha)

 • POSTER Redukce náplně tyflomap pomocí technologie TouchIt3D (Barvíř, Brus, Vondráková)

DOKOPY 2019 (8. 11. 2019, Prešov)

 • PREZENTACE Spokojenost studentů se zrakovým postižením na vysoké škole ve vztahu k poskytované podpoře a pomoci (Vachalová)

Integrované / inkluzívne vzdelavanie žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdělávacími potřebami (27. – 28. 11. 2019, Bratislava)

 • WORKSHOP Audiotaktilní mapy (Růžičková, Kroupová)

Publikační výstupy:

 • RŮŽIČKOVÁ, V.; JEŘÁBKOVÁ, K.; VONDRÁKOVÁ, A. (2019) The Support of Spatial Orientation of Persons with Visual Impairment by means of Modern Aids. (s. 23 – 33) IN Journal of Family Counseling and Education. Volume: 4. Issue: 2. (online dostupné z: https://dergipark.org.tr/en/pub/jfce/issue/48967).
 • KROUPOVA, K.; RUZICKOVA, V. (2019). The Media Representation of People with Visual Impairment. (s. 983 – 992). in 5th  International Conference on Lifelong Education and Leadership for all, ICLEL 2018, Conference proceeding Book. Sakarya: Sakarya University Faculty of Education. ISBN: 978-605-66495-7-8.
 • VONDRÁKOVÁ, A.; BARVÍŘ, R.; BRUS, J. (2019). Modern Tactile Maps In Special Education. In The European Proceedings of Social and Behovioural Sciences. (p. 418 – 426). EPSBS. VOLUME LXXII – ICEEPSY 2019. E-ISSN: 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2019.11.40. Dostupné na: https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/ICEEPSY2019F40.pdf
 • KROUPOVÁ, K. (2019). The Perception as a facilitating Information Element in the Spatial Orientation. In The European Proceedings of Social and Behovioural Sciences. EPSBS. VOLUME LXXII – ICEEPSY 2019. (p. 582 – 591). E-ISSN: 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2019.11.68. dostupné na: https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/ICEEPSY2019F68.pdf.
 • RŮŽIČKOVÁ, V. (2019). Spatial orientation of people with visual impairment. (p. 721 – 730). In The European Proceedings of Social and Behovioural Sciences. EPSBS. VOLUME LXXII – ICEEPSY 2019.  E-ISSN: 2357-1330. doi:10.15405/epsbs.2019.11.81 dostupné na: https://www.futureacademy.org.uk/files/images/upload/ICEEPSY2019F81.pdf

Realizace proběhla v roce 2019 v souladu s plánovaným harmonogramem.

Kompletní seznam výstupů i s fotodokumentací je k dispozici ZDE.

 

VÝSLEDKY ZA ROK 2018

Příspěvek na konferenci VI. Olomoucké speciálněpedagogické dny, XIX. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami:

 • POSTER Technologie TouchIt3D pro hmatové mapy (Barvíř, Vondráková, Růžičková) 

Příspěvek na konferenci 3th International Conference on Lifelong Education and Leadership for all:

 • PREZENTACE The importaince of user issues in cartographic education of people with visual impairment (Vondráková, Růžičková)
 • POSTER Counseling for Persons with Visual impairment within the Czech Republic (Růžičková, Kroupová, Vondráková)
 • ČLÁNEK Vondráková, A.; Růžičková, V. (2018) The Importance of User Issues in the Cartographic Education of People with Visual Impairment (s. 250 – 253) in 4th International Conference on Lifelong Education and Leadership for all, ICLEL 2018, Conference proceeding Book. Sakarya: Sakarya University Faculty of Education. ISBN 978-605-66495-3-0. Dostupné z: https://docs.wixstatic.com/ugd/d546b1_8bd320dcce01481caca3efa929668c03.pdf
 • ČLÁNEK Růžičková, V.; Kroupová, K. a Vondráková, A. (2018) Counselling for People with Visual Impairment in the Czech Republic (254 – 260) in 4th International Conference on Lifelong Education and Leadership for all, ICLEL 2018, Conference proceeding Book. Sakarya: Sakarya University Faculty of Education. ISBN 978-605-66495-3-0. Dostupné z: https://docs.wixstatic.com/ugd/d546b1_8bd320dcce01481caca3efa929668c03.pdf

Příspěvek na konferenci 5th International Multidisciplinary Scientific Conference SOCIAL SCIENCES & ARTS SGEM 2018:

 • POSTER (s prezentací v rámci sekce): User Issues in Tactile Cartographic Education (Vondráková, Růžičková)
 • POSTER (s prezentací v rámci sekce): Copyright Issues in Tactile Cartography (Vondráková)
 • POSTER (s prezentací v rámci sekce): Possibilities of Development of Spatial Orientation and Independent Movement of Persons with Severe Visual Imairment (Růžičková, Vondráková, Kroupová, Hrbáčová, Melounová)
 • POSTER (s prezentací v rámci sekce): Visual Therapist as Part of a Team of Proffessionals Providing Services and Support to People with Visual Impairment (Růžičková)
 • POSTER (s prezentací v rámci sekce): Technical Means for the Development of Spatial Orientation in the Czech Republic (Melounová, Růžičková, Vondráková)
 • POSTER (s prezentací v rámci sekce): Communication of Information between Fosters and Pedagogical Staff in the Czech Republic (Melounová)
 • POSTER (s prezentací v rámci sekce): Development of Independent Movement through Tactile-Auditory Means (Hrbáčová, Růžičková)
 • POSTER (s prezentací v rámci sekce): Counseling in the Czech Republic (Hrbáčová, Houšková)
 • ČLÁNEK Ruzickova, V.; Vondrakova, A.; Kroupova, K.; Hrbacová, L. Melounova, Z. (2018) Possibilities od development of spatial orientation and independent movement of persons with severe visual impairment. s. 585 – 592. in 5th International multidisciplinary scientific konference on social sciences and arts SGEM 2018. Conference proceedings Volume 5. Science and Society Issue 3.4. Education and Educational research. Bulgaria: Stef92 Technology. ISBN 978-619-7408-56-0. ISSN 2367-5659.
 • ČLÁNEK Hrbacova, L.; Ruzickova, V. (2018) Development of independent movement through tactile – auditory means. s. 181 – 188. in 5th International multidisciplinary scientific konference on social sciences and arts SGEM 2018. Conference proceedings Volume 5. Science and Society Issue 3.5. Education and Educational research. Bulgaria: Stef92 Technology. ISBN 978-619-7408-57-7. ISSN 2367-5659.
 • ČLÁNEK Melounova, Z.; Ruzickova, V.; Vondrakova, A. (2018) Technical means for the development of spatial orientation in the Czech Republic. s. 811 – 818. in 5th International multidisciplinary scientific konference on social sciences and arts SGEM 2018. Conference proceedings Volume 5. Science and Society Issue 3.5. Education and Educational research. Bulgaria: Stef92 Technology. ISBN 978-619-7408-57-7. ISSN 2367-5659.
 • ČLÁNEK Vondrakova, A.; Ruzickova, V., Barvir, R. (2018) User issues in tactile cartographic education. s. 913 – 920. in 5th International multidisciplinary scientific konference on social sciences and arts SGEM 2018. Conference proceedings Volume 5. Science and Society Issue 3.5. Education and Educational research. Bulgaria: Stef92 Technology. ISBN 978-619-7408-57-7. ISSN 2367-5659.
 • ČLÁNEK Vondrakova, A. (2018) Copyright Issues in Tactile Cartography. In: 5th International multidisciplinary scientific konference on social sciences and arts SGEM 2018. Conference proceedings Volume 5. Modern Sciecnce, Issue 1.2. Political Sciences, Law. Bulgaria: Stef92 Technology. ISBN 978-619-7408-62-1. ISSN 2367-5659. 483–490 pp.
 • ČLÁNEK Růžičková, V. (2018) Visual therapist as part of a team of professionals providing services and support to people with visual impairment. s. 911-918. in 5th International multidisciplinary scientific konference on social sciences and arts SGEM 2018. Conference proceedings Volume 5. Science and Society Issue 3.4. Education and Educational research. Bulgaria: Stef92 Technology. ISBN 978-619-7408-56-0. ISSN 2367-5659.
 • ČLÁNEK Melounova, Z. (2018). Communication of information between fosters and pedagogical staff in the Czech Republic. S. 71 – 78. in 5th International multidisciplinary scientific konference on social sciences and arts SGEM 2018. Conference proceedings Volume 5. Science and Society Issue 3.5. Education and Educational research. Bulgaria: Stef92 Technology. ISBN 978-619-7408-57-7. ISSN 2367-5659.
 • ČLÁNEK Hrbacova, L.; Houskova, T. (2018) Counseling in the Czech Republic. s. 111 – 120. in 5th International multidisciplinary scientific konference on social sciences and arts SGEM 2018. Conference proceedings Volume 5. Science and Society Issue 3.5. Education and Educational research. Bulgaria: Stef92 Technology. ISBN 978-619-7408-57-7. ISSN 2367-5659.

Příspěvek na konferenci GIS Esri v České republice: 

 • POSTER (s prezentací v rámci sekce): Interaktivní výukové tyflomapy TouchIt3D (Vondráková, Brus, Barvíř)

Další publikace:

 • ČLÁNEK BARVÍŘ, Radek, VONDRÁKOVÁ, Alena and RŮŽIČKOVÁ, Veronika. Graphics complexity of tactile maps and user study. In: Proceedings of the XVIII. International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Cartography and GIS. 433–440 pp. DOI:10.5593/sgem2018/2.3
 • ČLÁNEK VONDRÁKOVÁ, Alena, BARVÍŘ, Radek, VOŽENÍLEK, Vít and BRUS, Jan. The use of modern technologies in the geospace 3D visualization. In: Proceedings of the XVIII. International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, Cartography and GIS. 681–688 pp. DOI:10.5593/sgem2018/2.3

Projekt Rozvoj samostatného pohybu prostřednictvím taktilně-auditivních prostředků  je realizován na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Webové stránky odkazují i na další aktivity, které souvisejí s řešenou problematikou a s realizací projektu. Kontakty jsou uvedeny u dílčích aktivit.

Projekt je podpořený Technologickou agenturou České republiky, reg. č. TL01000507.