O projektu

Záměrem projektu je podpora osob se zrakovým postižením ve smyslu zvýšení jejich komfortu při samostatném pohybu a prostorové orientaci, a to prostřednictvím jejich edukace v práci s moderní generací hmatových map vytvořených technologií 3D tisku. Vyvíjené hmatové mapy budou v souladu s celosvětovými trendy taktilně-auditivního charakteru a umožní tak svému uživateli multisenzoriální přístup k poznávání okolního prostředí. Propojení hmatového a sluchového kanálu pro zpracování informací zvýší potenciální informační přínosnost mapy a umožní kompenzaci informačního deficitu v oblasti prostorové orientace a samostatného pohybu. Redukce informačního deficitu je však podmíněna edukací uživatelů na základě specializované metodiky a s použitím odpovídajících didaktických prostředků, jejichž vytvoření je nesporně stejnocenným cílem projektu.

Smyslem projektu je vytvoření didaktického souboru map s příslušným softwarovým vybavením a baterií výukových materiálů se sadou úloh pro nácvik jejich použití.

Aktivity projektu byly realizovány v období od března roku 2018 do září roku 2020.

Projekt je podpořený Technologickou agenturou České republiky, reg. č. TL01000507.

Projekt Rozvoj samostatného pohybu prostřednictvím taktilně-auditivních prostředků  je realizován na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Webové stránky odkazují i na další aktivity, které souvisejí s řešenou problematikou a s realizací projektu. Kontakty jsou uvedeny u dílčích aktivit.

Projekt je podpořený Technologickou agenturou České republiky, reg. č. TL01000507.