Nejvýznamnější kartografická konference pořádaná ve dvouletých intervalech na různých místech ve světě se v roce 2019 konala v japonském Tokiu. Její součástí byly i sekce věnované mapovým produktům pro specifické využití, jejich uživatelským aspektům a implementaci moderních technologií. Konferenci navštívilo více než 900 účastníků z celého světa.

Jedná se o nejvýznamnější akci svého druhu v oboru kartografie, kterého se vůbec lze účastnit. Během úvodního bloku zaznělo devět příspěvků autorů z USA, Brazílie, Řecka, Iráku, Polska a Japonska, zaměřených na problematiku tvorby mapových výstupů pro nevidomé a slabozraké. Témata jednotlivých příspěvků jsou uvedena níže. Náš tým na workshopu zastoupený Dr. Brusem, Dr. Vondrákovou a Mgr. Barvířem prezentoval námi vyvinutou technologii. Úvodní předkonferenční workshop Interactive 3D printed haptic maps – TouchIt3D přednesl Dr. Brus.

 

Pro realizaci projektu byl zásadní přímý kontakt s účastníkem workshopu Jakubem Wabińskim. Před dvěma lety Jakub Wabiński vystudoval Vojenskou technickou univerzitu. A od loňského roku je doktorandem na Fakultě stavební a geodézie této univerzity. Jeho disertační práce se týká tyflomap, tj. speciálních konvexních map určených pro nevidomé a zrakově postižené. Doktorand chce zlepšit proces přípravy a výroby vzdělávacích tyflomap a vytváří v tuto chvíli jedny z nejpokrokovějších tyflomap v Evropě. Pomocí vhodného softwaru hodlá vyvinout algoritmy, které automaticky zjednoduší „kartografický obsah“ u již existujících map. Nebude tedy nutné připravovat tyflomapy přípravou kompletních podkladů. Stačí, když uživatel použije algoritmy, vybere téma mapy a jeho prvky, např. města, řeky, doly nebo národní parky, a uvede rozsah, např. Česká republika. Po kompilaci těchto dat budete moci vytisknout mapu ve formě 2D grafiky na běžné inkoustové tiskárně pomocí tzv. bobtnající papír. Po průchodu to takzvaný topné zařízení, uživatel obdrží tyflomap. Pro nás je jeho projekt přínosný především proto, že cílem Jakuba Wabińského je vyvinout zmíněnou algoritmizaci a program, který umožní také tisk 3D modelu z předem definovaných dat. Součástí prezentace Jakuba Wabińského bylo také přímé testován ítechnologií FDM a SLA pro tvorbu tyflomap. Jeho výsledky a doporučení nám přinesly cenné informace při optimalizaci tiskových postupů námi vyvíjených tyflomap.

Ve středeční sekci konané 17. 7. 2019 s názvem User Issues in Representation Design dr. Vondráková prezentovala příspěvek The Specifics of Cartographic Semiology in Tactile Maps, ve kterém popsala roli uživatelských aspektů při návrhu vytvářených tyflomap. Zmínila také kroky, které musely být pro tento specifický typ interaktivních hmatových map vykonány, aby bylo vyhověno potřebám jejich uživatelů. Příspěvek i samotná inovativnost interaktivních tyflomap vzbudily velký zájem obecenstva, a bohatá diskuze se dále rozvinula v detailní popis metod aplikovaných při testování s osobami se zrakovým postižením. Podrobnější výměny zkušeností byly dále rozvíjeny např. s Anne Kristin Kvitle, Izabelou Golebiowskou či předsedajícím sekce Zdeňkem Stachoněm z Masarykovy univerzity, kteří se o problematiku uživatelských aspektů zajímají.

 

Následující den, 18. 7. 2019, bylo v sekci Technology and Multisensory Maps početnému mezinárodnímu obecenstvu odhaleno technické pozadí technologie TouchIt3D využívané pro vyvíjené interaktivní tyflomapy. Příspěvek TouchIt3D: Technology (not only) for Tactile Maps odprezentoval Mgr. Barvíř, který zde objasnil důvody využití 3D tištěných multimateriálových tyflomap a jejich propojení s tabletem. Inovativnost řešení oproti jiným přístupům z příspěvků dalších prezentujících sklidila velký zájem dalších odborníků pracujících na tvorbě pomůcek pro specifické skupiny uživatelů. Podařilo se navázat kontakt s Andreyem A. Medvedevem zabývajícího se tvorbou tyflomap v Ruské federaci a s Jeffreyem R. Heuwinkelem z americké univerzity věnujícím se hledáním optimálních tras pro osoby s pohybovým postižením. Největší vzájemné debaty a výměna zkušeností s tvorbou tyflomap probíhaly s Jakubem Wabinskim z Varšavské univerzity.

 

Vyvíjené tyflomapy technologie TouchIt3D byly zapojeny také do soutěže ve výstavní kategorii výukových pomůcek, kde v hodnocení odborné poroty získala v široké celosvětové konkurenci 2. místo (viz podrobnější popis u předchozího workshopu), a byly tak znovu zmíněny na závěrečném ceremoniálu a na webech mezinárodní kartografické společnosti, České kartografické společnosti i dalších zpravodajských webech zabývajících se kartografií a geoinformatikou.