Radek Barvíř

10th International Conference on Education and Educational Psychology

ICEEPSY konference jsou jedny z nejhodnotnějších pedagogicky zaměřených konferencí, na kterých lze vystoupit se speciálněpedagogickým tématem a toto poté rozebrat v plénu diskutujících. Toto se nám povedlo na letošním termínu 9. – 12. 10. 2019. Konference se zúčastnily dr. Veronika Růžičková a dr. Alena Vondráková (náhradou za účast dr. Kateřiny Kroupové). Dr. Vondráková přednesla jak svůj příspěvek (původně plánovaný pouze jako publikační) i příspěvek Dr. Kroupové (byla tedy využita možnost prezentace i tohoto přihlášeného příspěvku). Na konferenci poté zazněly následující…

Read More

Prezentace na konferenci k inkluzivnímu vzdělávání

Dne 28. 11. se konala na PdF v Bratislavě tradiční speciálněpedagogická konference k problematice žáků se zdravotním postižením. S ohledem na fakt, že letošní konference byla zaměřena na inkluzi, bylo s doc. Lopúchovou (proděkanka na PdF UP a jeden z organizátorů konference) domluveno, že den předem bude uspořádán workshop vztahující se k problematice audiotaktilních map pod vedením Veroniky Růžičkové a Kateřiny Kroupové. Z workshopu vyplynula nejen zajímavá diskuze ohledně taktilní grafiky u osob se zrakovým postižením, ale především také možnost další spolupráce napříč tyflopedickou veřejností i na…

Read More

DOKOPY 2019

Na doktorandské konferenci DOKOPY 2019, konané v termínu 8. listopadu 2019, přednesla Veronika Vachalová svůj příspěvek na téma „Spokojenost studentů se zrakovým postižením na vysoké škole ve vztahu k poskytované podpoře a pomoci“. Po příspěvku následovala diskuze pod vedením proděkana PF PU v Prešove, doc. PaedDr. Martina Klimoviča, PhD. Konference se zúčastnilo mnoho hostů, především členové vědeckého výboru konference či akademičtí pracovníci Pedagogické fakulty PU.

Read More

Konference GIS Esri v ČR 2019

Konference GIS Esri v ČR je největším českým setkáním zaměřeným na prezentaci novinek v oblasti prostorových vizualizací a technologií. Letos tato akce slavila rekordní účast více než 1 000 posluchačů z veřejných institucí, vědeckých pracovišť i soukromých firem. Na dvoudenní akci konané v termínu 6. – 7. 11. 2019 jsme vystupovali s posterem Redukce náplně tyflomap pomocí technologie TouchIt3D (autorský kolektiv Radek Barvíř, Jan Brus, Alena Vondráková), který popisuje nutné adaptace interaktivních tyflomap na specifické potřeby uživatelů se zrakovým postižením.…

Read More

International Cartographic Conference

Nejvýznamnější kartografická konference pořádaná ve dvouletých intervalech na různých místech ve světě se v roce 2019 konala v japonském Tokiu. Její součástí byly i sekce věnované mapovým produktům pro specifické využití, jejich uživatelským aspektům a implementaci moderních technologií. Konferenci navštívilo více než 900 účastníků z celého světa. Jedná se o nejvýznamnější akci svého druhu v oboru kartografie, kterého se vůbec lze účastnit. Během úvodního bloku zaznělo devět příspěvků autorů z USA, Brazílie, Řecka, Iráku, Polska a Japonska, zaměřených na problematiku tvorby mapových výstupů pro nevidomé…

Read More

International Congress TELESEICT

Závěrečná konference mezinárodního projektu TELESEICT, jehož tématika se týká realizace projektu, se konala na Univerzitě v Granadě. Konferenci předcházelo pracovní setkání týmů, kteří se realizace tohoto mezinárodního projektu zúčastnili. V termínu 27. dubna 2019 přednesla Veronika Růžičková svou přednášku na téma The support of spatial orientation od persons with visual impairment by the means of modern (up-to-date) aids. Příspěvek byl provázen diskuzí právě nad výstupy našeho projektu a ukázkou map, technologií k nim použitých i využitelnosti ve školním prostředí či…

Read More

XXI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

Již tradiční mezinárodní konference k problematice osob se SVP se uskutečnila 19. – 20. 3. 2019 na Ústavu speciálněpedagogických studií. Její sedmý ročník (resp. 21. ročník) se konal pod společným tématem – Speciální pedagogika a její přínos ve společnosti. Již první den byl přednesen příspěvek v sekci zaměřené na osoby s těžkým zrakovým postižením Audiotaktilní mapy jako prostředek zvyšování orientačního komfortu osob se zrakovým či kombinovaným postižením v rámci samostatného pohybu (Růžičková, Kroupová), stejně tak jako příspěvek v posterové sekci Přínos speciálního pedagoga –…

Read More

Projekt Rozvoj samostatného pohybu prostřednictvím taktilně-auditivních prostředků  je realizován na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Webové stránky odkazují i na další aktivity, které souvisejí s řešenou problematikou a s realizací projektu. Kontakty jsou uvedeny u dílčích aktivit.

Projekt je podpořený Technologickou agenturou České republiky, reg. č. TL01000507.